Make a call: +98 912 20 80 768

کیوانی2 - پروژه تکمیل پناهگاه های واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش

PROJECTS

پروژه تکمیل پناهگاه های واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش

کارفرما

شرکت ملی گاز ایران

محل پروژه

شهر تهران

مبلغ پروژه

110.000.000/-ریال
پیشنهاد اولیه

شرح مختصر کار :

تعداد ۹۳ واحد آموزشی ( دبستان ، مدرسه راهنمائی ، دبیرستان ) در مناطق ۶-۸-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵ – ۲۰-۱۹-۱۸-۱۶ وزارت آموزش و پرورش ( منطقه تهران ( که در دوران جنگ تحمیلی برای احداث پناهگاههای زیر زمینی به شرکت ملی گاز واگذار گردیده بود بعلت اتمام جنگ و ناتمام ماندن پروژه فوق (عمدتا ، مسیرهای دسترسی و پوشش سقفها ) اقدام به تکمیل و تحویل به مسئولین آموزشی شد

3222 - پروژه تکمیل پناهگاه های واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *