Make a call: +98 912 20 80 768

کیوانی2 - پروژه 120 دستگاه منازل سازمانی در شهرک فجر بندرعباس

PROJECTS

پروژه ده دستگاه منازل سازمانی در شهرک فجر بندرعباس

پروژه ۱۲۰ دستگاه واحد مسكونى جهت سکونت کارکنان پالایشگاه گاز سرخون در قسمت میانی شهرک به صورت ۱۲ مجتمع ۱۰ واحدی احداث گردید هر مجتمع دارای ٦ واحد سه خوابه و ٤ واحد دو خوابه ( در مجموع 10 واحد) مى باشد که با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه با اسکلت بتنی اجرا گردیده است که شامل 72 دستگاه سه خوابه ، ٤٨ دستگاه دو خوابه ٦٠٠٠ متر مربع توقف گاه خودرو ۸۰۰ متر مربع زیر زمین و ٤۸۰۰ متر مربع محوطه بازی کودکان.

خانههایسازمانی - پروژه 120 دستگاه منازل سازمانی در شهرک فجر بندرعباس

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *